top of page

BELANG VAN OPENBAAR GROEN IN HOVE

Met het Uilenbos en Frijthout hebben de inwoners van Hove en omliggende gemeenten toegang tot enkele fraaie stukjes natuur. Dank aan het gemeentebestuur die deze mogelijkheden tot gebruik van open ruimte heeft gefaciliteerd.

De beperkingen tijdens de coronapandemie tonen dat de Hovenaars van deze open ruimte meer dan ooit gebruik hebben gemaakt om te wandelen, fietsen en joggen. Het was er vaak erg druk! Het doet ons vermoeden dat deze nood nog niet gelenigd is. Eerst en vooral in de nabijheid van de dorpskern.


Het toeval wil dat het Groot Hoofs Veld (GHV), een stuk pure natuur van 45.000 m², gelegen achter het WZC Cantershof en achter de appartementen Hove Veld, daar prima voor in aanmerking komt.


Dit gebied is gelegen op het kruispunt van enkele groenassen die onze gemeente kruisen. Door die ligging heeft het Groot Hoofs Veld een verbindende functie tussen het Frijthout en het groengebied rond het Hof van Boechout. Het speelt een essentiële rol bij de migratie van kleine en grotere dieren die onze omgeving hun thuis noemen. Een doorgang maken voor voetgangers en fietsers tussen de René Verbeecklaan en de Jos Coveliersstraat biedt iedereen de gelegenheid te genieten van dit stuk natuur, de prachtige oude bomen die er staan en waarom niet van een aan te leggen wadi waar bijvoorbeeld reeën, die er nu al rondlopen, kunnen komen drinken.


Dit opzet past perfect binnen de visie van Regionaal landschap Rivierenland waar Hove sinds februari 2021 deel vanuit maakt. We citeren uit het krantenartikel bij de toetreding van onze gemeente: “Door de ligging tussen Antwerpen en Brussel wordt open ruimte steeds schaarser in de Zuidrand. Terwijl deze open ruimte in onze verstedelijkte, dichtbevolkte regio juist van onschatbare waarde is om er aangenaam te leven, te wonen en te recreëren. Doelstellingen van RLR: regionale landschappen behouden en versterken van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie.”


Daarnaast zijn er nog tal van redenen waarom we voorstander zijn van het behoud van open ruimte in de gemeente. Neem nu de grondwaterreserve. Onder invloed van de klimaatverandering enerzijds en het verharden van de bodem anderzijds heeft Vlaanderen te kampen met een gevaarlijk fluctuerend grondwaterpeil. Verharding zorgt ervoor dat regenwater verdampt of wegstroomt nog voor het in de bodem kan dringen. De gemeente Lier verplicht inwoners anno 2021 om voortuinen te ontharden, Hove kan nu pro-actieve keuzes maken om dit soort scenario’s voor te zijn. Natuurgebieden en parken, hoe klein ook, doen dienst als airco’s die de stijgende temperatuur doen dalen. Naast water kunnen ze ook koolstof opslaan, de lucht zuiveren, woonplaatsen voor dieren voorzien en voor ontspanning zorgen voor de mens.


Zit dit in de plannen van de gemeente Hove? Toch niet. Op deze open ruimte wil men een projectontwikkelaar meer dan 140 wooneenheden laten bouwen.

Hoe kan dit? Omdat 24 jaar geleden (in 1997!) het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen het Groot Hoofs Veld heeft opgenomen in het grootstedelijk gebied Antwerpen. Concreet: dit is woongebied geworden, bestemd voor “verdichting”, een eufemisme voor “volbouwen”.

Zijn de tijden dan niet veranderd sinds 1997? Wij menen van wel. Wat toen op Vlaams niveau beslist werd, wordt nu door de beleidsmakers die de mond vol hebben van bouwshift verketterd. Het is tijd dat ook het gemeentebestuur dit inziet en “stop” zegt aan megalomane bouwprojecten.


Hove is volgebouwd. De laatste jaren is er een voldoende aanbod aan bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving gecreërd. We telden 292 appartementen en 72 woningen.


Het is tijd om de kwaliteit van de woonomgeving veilig te stellen en te beschermen. Hove behoort tot de Antwerpse groene gordel en is geen stad zoals Mortsel. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen moet uitbreiding van bebouwing in de groenstructuur worden tegengegaan. De dorpskern van Hove moet geïntegreerd worden in het landschap door het realiseren van groenstructuren. Zoals de groenstructuur van het Groot Hoofs Veld er een is.


Daarom zeggen wij dat voor de ontwikkeling van het Groot Hoofs Veld voor woondoeleinden een alternatief bestaat: Hou dit groengebied groen !


Contact :

wildvanhoof@gmail.com

WildvanHoof! is een burgerplatform met één grote bezorgdheid: Hove moet zijn karakter van groene gemeente behouden, en we moeten vermijden dat de laatste stukjes groengebied in handen vallen van gretige bouwpromotoren die hier projecten willen neerpoten.


Over dit en andere dossiers lees je verder op onze website.Comments


bottom of page